Brandbrief biggensterfte

Geachte minister Schouten,

Al tien jaar lang is de sterfte onder biggen onacceptabel hoog. Al tien jaar lang belooft de varkenshouderij dit probleem aan te pakken. Al tien jaar lang slaagt de sector hier niet in. In plaats van minder, sterven er steeds meer dieren. Tien jaar is lang genoeg. Het is nu tijd om in te grijpen.

Sterftecijfers 2009
In 2009 vroeg Varkens in Nood voor het eerst aandacht voor de hoge biggensterfte. Toenmalig minister Verburg erkende dat de biggensterfte (12,9% in 2008) te hoog was en riep de sector op om deze terug te dringen. Hierop werd in 2009 de stuurgroep Bigvitaliteit opgericht en een plan van aanpak opgesteld. Het doel van deze stuurgroep was om binnen tien jaar de biggensterfte met 15 tot 20% terug te dringen. Eind 2018 moest de biggensterfte zijn teruggedrongen tot 10,5%. Dit streven is niet gehaald.

Sterftecijfers 2017
Na een lichte daling in 2010 zijn de sterftecijfers weer jaarlijks gestegen, ondanks de inspanningen van de stuurgroep. In 2017 was de sterfte 13,5%. Het is duidelijk: de sterfte onder biggen daalt niet.

Oorzaak: stijgende worpgrootte
Het terugdringen van de biggensterfte blijkt lastiger te zijn dan de stuurgroep zich heeft voorgesteld. Een varkenshouder uit de stuurgroep gaf aan: 'Het is al een uitdaging om het percentage gelijk te houden. Dat komt omdat de worpgrootte toeneemt.' En dáár zit hem de angel: zolang het aantal biggen per zeug blijft toenemen, neemt de sterfte ook toe. Fokkerij-organisaties selecteren nog steeds op een toenemende worpgrootte en een toenemend aantal spenen per zeug. Sectororganisatie POV lijkt ook nu nog niet van plan om een eind te maken aan de selectie op steeds meer biggen per zeug. Zo gaat het sterftepercentage nooit dalen!

Dringende oproep
De varkenssector, die in theorie al sinds 2009 bezig is om de biggensterfte aan te pakken, blijkt hier niet toe in staat. Jaar na jaar neemt de sterfte onder biggen toe. Het is onacceptabel om nog langer de verantwoordelijkheid bij de varkenshouderij te laten liggen. Het lot van de biggen ligt in uw handen. Wij vragen u met klem om het doorfokken op een stijgende worpgrootte en het fokken op nog meer spenen bij zeugen nu een halt toe te roepen. Selectie op meer biggen per zeug moet absoluut verboden worden. Tenminste totdat de biggensterfte gedaald is tot de ‘gewenste’ 10,5%.

Wij hopen dat u inziet dat de varkenssector de biggensterfte, tegen de beloftes in, niet kan terugdringen. We roepen u op om uw invloed te gebruiken om het percentage biggen dat in de kraamstal sterft nu eindelijk, na tien jaar, te verlagen.

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik eis dat er een einde komt aan de massale biggensterfte!

Biggen verdienen, net als alle jonge dieren, een onbezorgd leven bij hun moeder. Maar in de vee-industrie is hiervoor geen plaats. Jaarlijks sterven miljoenen biggen door ziekte, onderkoeling of ondervoeding. Alles voor een steeds efficiëntere ‘productie’. De overheid moet nu eindelijk ingrijpen!

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood