Goed nieuws! Tweede Kamer: geen belastinggeld naar innovaties die dierenleed veroorzaken

Ons belastinggeld veroorzaakt dierenleed
Met een petitie roepen we de minister op om dierenbelangen centraal te zetten bij de landbouwhervormingen.

De Tweede Kamer wil dat er geen belastinggeld meer gaat naar technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren. De motie waarin de Partij voor de Dieren de regering hiertoe oproept werd door álle partijen gesteund. Dat is geweldig nieuws! Uit recent onderzoek van Varkens in Nood en Dier&Recht blijkt namelijk dat de overheid de afgelopen twintig jaar minimaal 4,6 miljard euro heeft geïnvesteerd om de uitstoot van de veehouderij te verminderen. Een groot deel van deze miljarden werd uitgegeven aan technische innovaties. Deze innovaties hebben niet gezorgd voor de voorspelde verbeteringen voor het milieu terwijl ze in veel gevallen wél het dierenwelzijn verslechterden.

Dieren slechter af door technische innovaties

Emissiearme vloeren

Emissiearme vloeren zijn bedacht om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dit blijkt in de praktijk nauwelijks het geval. Door de slechte mestafvoer worden de vloeren vuil en glad waardoor koeien een groter risico lopen op hoefproblemen.

Luchtwassers

De effectiviteit van luchtwassers blijkt ook een stuk lager dan voorspeld. Er komt bijna drie keer zoveel ammoniak in de natuur terecht als is toegestaan! Om de luchtwassers goed te laten werken moeten de stallen potdicht worden afgesloten. Hierdoor vervuilt de lucht in de stal. Varkens hebben meer kans op een long(vlies)ontsteking. Bovendien kunnen er sneller stalbranden ontstaan.

Investeringen in emissiearme vloeren en luchtwassers gingen vaak samen met uitbreidingen van de veestapel. De investeringen hebben daarom in veel gevallen op plaatselijk niveau juist gezorgd voor meer stikstofuitstoot.

Mestvergisting

Mestvergisters zouden moeten zorgen voor de opwekking van duurzame energie. Hoe meer mest er wordt vergist, hoe hoger de energieopbrengst. Hierdoor is de kans groot dat melkveehouders hun koeien minder vaak in de wei laten lopen. De mest kan dan tenslotte niet meer in de stal worden opgevangen en gaat ‘verloren’. De mestvergisters blijken alleen nauwelijks energie op te wekken.

Miljarden euro's belastinggeld
Overzicht kosten van verschillende maatregelen van de afgelopen twintig jaar voor de verduurzaming of beëindiging van veehouderijen.

Toekomstplannen landbouw

In de nieuwe plannen voor de toekomst van de landbouw spelen technische innovaties helaas weer een grote rol. Maar gelukkig kan de aangenomen motie ervoor zorgen dat het kabinet niet opnieuw miljarden mag steken in innovaties die zorgen voor meer dierenleed. Wij zullen er daarom nauw op toezien dat de motie uitgevoerd gaat worden!

Teken de petitie!

De aangenomen motie is een belangrijke stap om te zorgen dat het dierenwelzijn niet nog verder achteruit gaat. Het is alleen niet genoeg. Er wordt nú met boeren, industrie en milieuorganisaties onderhandeld over de toekomst van de landbouw en daarmee de toekomst van de dieren. Dierenbeschermingsorganisaties zijn niet uitgenodigd, waardoor de belangen van dieren vergeten dreigen te worden. Daarom zijn we samen met Dier&Recht een petitie gestart waarin we de minister oproepen om dierenbelangen centraal te zetten bij de landbouwhervormingen. Teken de petitie en geef dieren een stem!

Deel dit artikel